Instagram

© 2016 Your Business Name!

 

Salgs- og leveringsbetingelser

Dette er betingelser som gjelder mellom selger Garderobe-Mannen – heretter kalt GM – og kunden, såfremt ikke annet fremgår av tilbudet eller ordrebekreftelsen. Kunden ansees akseptert disse ved bestilling av varer.

 

1. Priser og betalingsbetingelser

 • Alle prisene er basert på vår veil. prisliste og er inklusive m.v.a. Det skal betales minimum 50% av spesialbestilte varer ved bestilling.
 • Varene blir bestilt hos vår leverandør når forskuddsbeløpet er registrert betalt.
 • Betaling av restbeløp for varer ved henting, levering og/eller montering kan gjøres med kort og/eller kontant.
 • Ved overskridelse av betalingsbetingelsene beregnes morarenter med den til enhver tid høyeste lovlige sats.

 

2. Tilbud

 • Tilbud er gyldig til oppgitt dato.
 • Vi forbeholder oss retten til å endre tilbudet/bestillingen, dersom oppgitte veil.priser ikke stemmer overens med vår prisliste.
 • Prisene kan endres uten varsel ved prisendringer fra våre leverandører.
 • Tegninger GM har laget spesielt til den enkelte kunde, må ikke uten skriftlig samtykke kopieres eller gjøres tilgjengelig for tredjemann.

 

3. Salgspant

 • GM forbeholder seg salgspant i leverte gjenstander og beholder eiendomsretten til disse inntil kjøpesummen er helt betalt.

 

4. Bestilling og endringer

 • Kunden plikter å oppgi korrekt navn og adresse, samt å underskrive kontrakten.
 • Det som framkommer på ordrebekreftelsen er det som blir levert.
 • Ordrebekreftelsen må gjennomgås og bekreftes gjennom signatur fra kunde før bestilling. Dette gjøres på ordrebekreftelsen i butikk, eller pr. epost.
 • Etter bekreftelse er foretatt kan det ikke gjøres endringer på bestillingen.

 

5. Kundebesøk/oppmåling

 • Kundebesøk og oppmåling er uforpliktende for kunden.
 • Hvis det er skjevheter i huset som ikke fanges opp av justeringsmulighetene til skyvedørsfronten, anbefaler GM at montøren selv foretar oppmålingen.
 • Dette for å unngå feilmåling, samt at skjevheter og nødvendig belistning/materialer som trengs og at eksakt pris kan gis på forhånd.

 

6. Henting av varer

 • Varene leveres under forutsetningen at kunden tilpasser sidevegger, hyller, foringer, garderobestenger og lignende selv ved montering. Spesiell tilpassing fra GM må skriftlig fremkomme på ordrebekreftelsen, hvorpå kunden tar all risiko for feilmål. Kunden må selv oppgi ønskede mål, og avvik på +/- 3mm må godtas.
 • Ordrebekreftelsen oppgir når varene normalt skal være klare til avhenting. GM gir beskjed når alle varene har ankommet vårt lager, men standard varer kan bli utsolgt (se punkt 10) i mellomtiden.
 • Kunden må selv sjekke varene for skader ved henting og overtar all risiko etter at varene er hentet.
 • Kunden pakker bilen sin selv, samt foretar ytterligere emballering.
 • Er ikke varene hentet inne 10 dager fra GM har gitt beskjed, vil vi sende en faktura med umiddelbar betalingsfrist.

 

7. Frakt av varer

 • GM utfører ikke frakten selv, men setter dette bort til selvstendige firmaer. Betaling skjer ved levering av varene dersom du ikke har forhåndsbetalt. Betaling kan gjøres med kort.
 • Frakten gjelder frem til utgangsdøren (ikke opp noen etasjer eller inn på spesielle rom), såfremt ikke annet fremkommer av ordren.
  Dersom det ikke kan kjøres helt frem til utgangsdøren med stor varebil, må kunden betale de kostnader dette måtte medføre (f.eks. bompenger, lang avstand, mye søle eller is/snø).
 • Er ikke kunden hjemme påløper ytterligere kr. 500,- dersom det ikke er avtalt å sette varene et oppgitt sted for kundens risiko og at varene er betalt på forhånd.
 • Må sjåføren vente på kunden, tilkommer kr. 100,- pr. påbegynte 15 minutt.
 • Varene fraktes under forutsetningen at kunden tilpasser sidevegger, hyller, foringer, garderobestenger og lignende selv ved montering. Spesiell tilpassing fra GM må skriftlig fremkomme på ordrebekreftelsen, hvorpå kunden tar all risiko for feilmål. Kunden må selv oppgi ønskede mål, og avvik på +/- 3mm må godtas.
 • GM anbefaler kunden å ikke motta varer samme dag som montering er tiltenkt utført (se punkt 9 og 10).
 • Ordrebekreftelsen oppgir når varene normalt skal være klare til levering. GM vil ta kontakt for å avtale leveringstid, men dette gjøres ikke før alle varene er på lager.
 • Kunden MÅ selv kontrollere alle varene for skader ved levering. Dette må noteres på leveringsskjemaet, fordi kunden overtar all risiko etter at varene er overlevert.
 • Varene leveres normalt ved utgangsdøren. Yter sjåføren ekstra service – som å bære varene lenger enn avtalt – overtar kunden risikoen for varene innenfor utgangsdøren. Er det betalt for bæring inn i leilighet e.l. må dette fremkomme i tilbudet.

 

8. Montering

 • GM utfører ikke montering selv, men setter dette bort til selvstendige montører. De utfører arbeidet for egen regning, slik at avtaler om tidpunkter, utførelsen, del- eller restmontering og reklamasjoner på utførelsen gjøres direkte med disse. Montørene skal ha betaling når arbeidet er ferdig og godkjent av kunden.
 • GM oppgir prisen som skal betales til montøren for hans del av totalprisen. Prisen inkluderer kun normal montering såfremt ikke annet fremkommer skriftlig av tilbudet eller ordrebekreftelsen. Belistning eller annet ekstraarbeid kommer i tillegg.
 • Er det skjevheter i huset som ikke fanges opp av justeringsmulighetene til skyvedørs fronten, anbefaler GM at montøren foretar selve oppmålingen (se punkt 5).

 

9. Utsettelse og avbestilling

 • Dersom det på grunn av årsaker GM ikke kan råde over, skjer at henting/levering må utsettes (inntill 2 ganger), vil ikke kunden få noen kompensasjon for dette. Ved 3 gang innrømmes inntill 10% av de varer som er forsinket. Eksempler på hva GM ikke kan råde over; a)varer fra underleverandører, b)mangler standardvarer (se punkt 10), c)sykdom, d)feilproduserte varer inkl. transportskader.
 • Produkter som er spesielt tilpasset eller bestilt til kunden, kan ikke avbestilles dersom GM lider et økonomisk tap for dette.
 • Ved avbestilling av ordre tilkommer et avbestillingsgebyr på kr. 400,-.

 

10. Restordre og feillevering

 • GM har i sine priskalkyler ikke basert seg på å kunne ‘holde av’ standardvarer til enkelte kunder, såfremt det ikke er spesifisert i tilbudet.
 • Hvis det mangler eller blir feillevert varer (gjelder både ved henting og levering), MÅ dette fremkomme skriftlig på vårt leveringsskjema. Hvis det er betalt for frakt, vil GM kjøre/få levert restordre eller feilleveringer kostnadsfritt hjem til kunden.

 

11. Reklamasjon

 • Reklamasjoner må påberopes til GM skriftlig innen rimelig tid.
 • Alle varene vi selger følger kjøpsloven.
 • Vi yter en utvidet garanti på alle beveglige deler på skyvedørsfronter.
 • Reklamasjoner som GM må føre videre til sine leverandører, kan ikke GM gjøres økonomisk ansvarlig for. Føler kunden urett i behandlingen fra våre leverandører bør dette gjøres klart også for GM.
 • Skader påført av GM må fremkomme på leveringsskjemaet.
 • Utbedring av reklamasjoner skal kun utføres av GM. Dette skal skje innen rimelig tid som er vanlig for branjen. Får kunden reklamasjonen utbedret selv eller av tredjepart, vil ikke GM kompensere for dette dersom ikke skriftlig samtykke foreligger på forhånd.

 

12. Retur av varer

 • Retur av varer må kun skje etter avtale med GM. Varene skal leveres i orginalemballasje og helt uten skader, dersom GM skal kompensere varene fullt ut.Ved annen emballeing eller uten, eller ved skadede produkter bestemmer GM hvilken pris som skal kompenseres. Vi minner om at spesialbestilte eller produserte varer i utgangspunktet ikke kan returneres.

 

13. Force Majeure

 • Som force majeure regnes enhver omstendighet som faller inn under Lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27, § 23, både når slike hindringer er generelle og når de rammer GM selv. Som force majeure regnes dessuten trafikkvanskeligheter som rammer den ved avtalens inngåelse forutsatte transportmåte eller vei, arbeidskonflikt, militær mobilisering, beslag eller eksport- og importrestiksjoner.

 

14. Tvister

 • Oppstår det en tvist mellom partene, søkes denne først løst ved megling. Hvis megling ikke fører til resultat, skal tvister avgjøres ved voldsgift. Voldsgiftforhandlingene skal finne sted i den byen som GM-forretningen ligger, med mindre partene blir enige om noe annet.

Fredrikstad 1. mars 2004 (rev. 2018)